Packages are generally dispatched within five work days after receipt of payment and are shipped via Czech post. As for bank account transfers we ship within the same period after the money arrives to our account. CTM is small two man operated company and we have our regular jobs too so on occasion the shipping times may increase due various reasons. It does not happen very often but please be patient with us in those cases.

 We ship only after receiving the PayPal or bank account money transfer.

In case of bank wire transfer please send the money immediately. If the money does not arrive to our bank account within five work days, you will receive a reminder. If the money does not arrive to our account in five days after the reminder was sent your order will be cancelled.

All items we send come leave insured and with a tracking number that is available on demand.

We collect pre-orders for Jabbeke On the Road model show and Gaydon model truck festival. In case of making a pre-order please choose "CZECH TRUCK MODEL" as a carrier.

A broader description of terms and conditions is avaliable in Czech below:

Obchodní podmínky / Shopping conditions

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na internetové adrese www.czechtruckmodel.com.

These conditions are valid for the czechtruckmodel.com internet shop.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost CTM – Czech Truck Model s.r.o, se sídlem Karla Michala 53, CZ- 156 00 Praha 5, IČO / DIČ: 06507042 / CZ06507042 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Czech Truck Model s.r.o. je plátcem DPH.

The conditions provide a closer description of rights and obligations of the seller who is CTM – Czech Truck Model s.r.o, Karla Michala 53, CZ- 156 00 Praha 5, IČ/DIČ (VAT INDENTIFICATION NUMBER): 06507042 / CZ06507042 and of the buyer who is the customer. CTM is VAT registered company.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

All the contracts and business relations are enclosed according to the Czech republic laws.If the contracting party is the customer, the relations are according to the Civil code (č. 40/1964 Sb.) and Custmer protecting law (č. 634/1992 Sb.). If the contracting party is not the customer, the relations (not described in the Shopping conditions) are according to the Commercial code č. 513/1991 Sb. and further novels.

1/Vymezení pojmů / Definition of terms

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Consumer contract is a buying contract, contract for work or other contracts if on one side there is a customer and on the other side there is a seller.

Prodávající je společnost CTM – Czech Truck Model s.r.o, se sídlem Karla Michala 53, CZ- 156 00 Praha 5, IČO / DIČ: 06507042 / CZ06507042, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tato společnost dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

The seller is CTM – Czech Truck Model s.r.o, se sídlem Karla Michala 53, CZ- 156 00 Praha 5, IČ/DIČ (VAT INDENTIFICATION NUMBER):  06507042 / CZ06507042 who in terms of contract acts within its business activities. This company provides the customer with goods or services.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

The customer of our eshop is buyer. The current law defines a difference between the buyer who is also a consumer and a buyer who is not a consumer.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Buyer consumer or a consumer is a person, who in contract does not act within his business or any other business activities.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Buyer who is not a consumer is a business owner who buys goods or services in order to use them for a futher business within his activities. This buyer acts according to the business conditions that refer to him and within the Commercial code.

2/Kupní smlouva / Purchase agreement

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

If the buyer is the consumer, the offer to the purchase agreement is placing the goods by the seller on the website. The purchase agreement is created by sending the order by the buyer-consumer and accepting of the order by the seller. This acceptance is sent by the seller on the buyers email address however providing the information does not have an impact on formation of the purchase agreement. Such an agreement (including the price) can be modified or cancelled only after agreement of both parties or due to legal reasons.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

If the buyer is not a consumer, the offer to purchase agreement is sending the goods order by the buyer and the purchase agreement is formed the moment of delivery of the sellers agreement with this offer.

Uzavřením kupní smlouvy (viz. objednávka) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

By concluding the purchase agreement the buyer confirms, that he is familiar with these conditions and that he agrees with it. The buyer is informed about these conditions before concluding the agreement and had a chance to get familiar with them.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

The seller stipulates the right to cancel the order or its part before concluding the purchase agreement, based on the agreement with the buyer, due to the following reasong: the goods is out of production or is not available, the price of the goods has changed significantly on the suppliers side. If the buyer has already paid the full price, the equal amount will be returned back to his account or address if the agreement is not concluded.

3/Rozpor s kupní smlouvou / Contradiction with the purchase agreement

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

In case of the goods in the moment of the take over is not in accordance with the purchase agreement, the buyes has right so that the seller would free of charge and without any needless delay put the matter into the state that is in accordance with the purchase agreement either by replacing the goods or by repairing it. If not possible the buyer has the right of returning the money or cancelling the agreement. This is not valid if the buyer knew in the moment of the take over that the goods is not in the accordance with the purchase agreement o if this was caused by the seller.The contradiction with the purchase agreement which comes out due to the first six months after the goods takeover is considered as existing in the moment of the goods take over if this is not in contradiction with the subject of thing or i fit cannot be proved other way.

4/Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy / The right of the buyer to cancel the contract

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

If the contract was made using a long distance communication (internet shop), the buyer has the right to cancell the contract according to the § 53, article 7 of the Civil law in the first 14 days after receiving the order. In that case the buyes informs the seller preferably in a written form and specifies that he is cancelling the contract and includes the order number, date of purchase and the bank account number for refunding the money. The information has to be delivered at last the 14th day after the delivery of the goods.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

This however cannot be understood as the chance of free borrowing of the goods. The buyer in case of using his right to cancel the contract in 14 days after receiving the goods has to return everything to the seller. If not possible anymore (the goods has been consumed or damaged), the buyer has to provide money as a contervalue of what has been consumed or damaged. If the returned goods is damaged only partially the seller may ask the buyer for refund and may subtract the costs from the money returned to the seller. The seller is obliged to prove such costs. In that case he only refunds a part of the total sum to the buyer.

Od kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

From the refund money to be returned to the buyer the seller may also deduct the real shipping costs.

5/Objednávka , odběr zboží, doručení, záruční doba a reklamace / The order, the goods delivery, the warranty and the warranty claim

V případě výběru doručení zboží se objednávky přepravují prostřednictvím České pošty a cena je určená dle sazebníku České pošty.

The goods are delivered by Czech post and the shipping prices are derived from the Czech post price list.

Zboží lze objednat pouze na základě vyplněného objednávky na stánkách eshopu www. czechtruckmodel.com. Na základě objednávky má kupující možnost objednávku zaplatit převodem na účet nebo prostřednictvím PayPal účtu. Zboží nelze objednávat telefonicky.

The goods can be ordered via www.czechtruckmodel.com online shop. The buyer can either pay with Paypal od via a bank transfer. The goods cannot be ordered via phone.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u přepravce a informovat neprodleně prodejce po jejich zjištění.

The buyer is obliged to examine the goods and inform the seller about any damage, claim the warranty at the seller and inform the seller without any delay.

Záruční doba činí 24 měsíců, ledaže zákon stanoví pro určité druhy zboží jinou délku záruční doby. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného prodejcem. Prodejce není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).

The warranty is 24 months otherwise the laws specifies differently. It starts with the date of the také over by the buyer. The warranty date is usually spacified in the warranty list and if this is not included the buyer claims the warranty with the invoice or bill. The seller is not obliged to provide warranty lists, provided invoice is enough.

Záruka zaniká uplynutím záruční doby, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou, neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží uvedené v dokumentaci. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození, na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží, na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo v důsledku přepětí v síti. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodejce uvedená v čl. 1. Obchodních podmínek. Není-li ke zboží vydán samostatný záruční list, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna prodejce. Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) buď osobně předáním zboží v místě uplatnění reklamace nebo zasláním zboží do místa plnění spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem. Nedodá-li kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady. Kupující - spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů; tato úprava se nepoužije na kupující - podnikatele. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno, ledaže by si kupující - spotřebitel při reklamaci vymínil, že chce v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. Kupující má v případě zjištění neodstranitelné vady zboží právo na jeho výměnu.

The warranty perishes after the warranty date, with damaging the seals or seal stickers if present on the goods, or any improper handling or manipulation not specified in the documentation. The warranty does not apply on wear caused by usual way of use of the goods or its improper use. The warranty does not apply on the goods with reduced prices if the price reduction is related to the errors due to which the price was reduced. The place of warranty claim is the sellers address and this can be done either in person or by sending the goods on the sellers address including the information about the order number, detailed description of the error and the bill or an invoice or a warranty list. If not provided, the lega period for the goods repai or replacement has not started. The buyer consumer has a right to have his warranty claim to be solved within the legal periot. This does not employ for the buyer – businessman. If the error cannot be repaired the goods will be replaced ort he buyer can cancel the contract.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká Provozovateli nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu prodejce uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má prodejce právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku. V případě, že u dodaného zboží chybí příslušenství či dokumentace, má kupující nárok na jejich dodatečné zaslání; Provozovatel je povinen dodat chybějící příslušenství či zboží v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů), jinak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

In case of an unauthorized warranty claim (damage caused by an inproper use) the seller has right to ask the buyer for the costs related to identifying the error and the related proces. The buyer is obliged to pay the costs to the seller without any delay at maximum in 14 days after closing the warranty claim. If these costs were not paid the seller has right to keep the goods to cover the costs according to the § 175 of the Civil law. In case that there are some related documents missing the seller has right to send the documents additionally. The seller is obliged to provide the replacement or repaired goods in 30 days otherwise the buyer has right to cancel the contract.

6/Ochrana osobních údajů / Protection of individuals data

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

The information about customers are kept according to the valid laws of the Czech republic, especially with the Protection of individuals code 101/2000 Sb. and the following additions.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

The buyer has the right to access to his personal data and right to his modification including all the legal laws to this data. The data can be removed from the database based on the writen buyers request. The data is protected aggains to any misuse. The customer personal data are not provided to a third party except for the shipping companies who are given the necessary data for a successful delivery of the goods.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

The individual purchase agreements are stored by the seller and are accessible only for the seller.

7/Závěrečná ustanovení / Final regulations

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

These shopping conditions are valid for the sellers website on the day of making the purchase agreement. The buyers order is after its confirmation stored as an purchase agreement between the buyer and the seller for its further records keeping and its state is accessible to the buyer.